การแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือพลตำรวจ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [26 พ.ค.57] 
 การขึ้นทะเบียนกองประจำการ [26 พ.ค.57] 
 ระเบียบว่าด้วยการลา [22 พ.ค.57] 
 สิทธิประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ [21 พ.ค.57] 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 [20 พ.ค.57]
 หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 การบรรจุกลับข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการ [16 พ.ค.57]
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 
 การปรับเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 พ.ค.57]
 การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน [24 เม.ย.57]
 การรับรองวุฒิการศึกษา
 e-Inspector 1
 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 ระเบียบเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน [9 เม.ย.57]
 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2545
 การบรรจุข้าราชการตำรวจ
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 [1 เม.ย.57]