แผนที่

กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่ : อาคาร 5 ชั้น 6-8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์กลาง 0-2205-2456 โทรสารกลาง 0-2252-9234 , 0-2251-9000

Website : www.personnelpolice.com 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ฝ่ายอำนวยการ
  งานธุรการและกำลังพล   0-2205-2456 [2461]  
  งานการเงินและพัสดุ   0-2205-2426 [2427]  
  งานยุทธศาสตร์และแผน   0-2205-2433 [2488]  
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   0-2205-2474 [2474]  
ฝ่ายประวัติบุคคล
  งานดัชนีและบันทึกข้อมูล   0-2205-2492 [2492]
  งานประวัติชั้นสัญญาบัตร   0-2205-2486 [2486]
  งานประวัติชั้นประทวน   0-2205-2472 [2473]
  งานเครื่องอิสริยาภรณ์   0-2205-2483 [2483]
  งานการลาและให้ออก   0-2205-2463 [2463]
ฝ่ายแต่งตั้ง 
  งานแต่งตั้งระดับ สว.ขึ้นไป   0-2251-8958 [2453]
  งานแต่งตั้งระดับ รอง สว.ลงมา   0-2205-1290 [2737]
ฝ่ายบรรจุ 
  งานบรรจุชั้นสัญญาบัตร   0-2251-8684 [2448]
  งานบรรจุชั้นประทวน   0-2205-2678 [2678]
  งานบรรจุแต่งตั้งเลื่อนชั้น    0-2251-7671 [2449]
ฝ่ายความชอบ
  งานเลื่อนเงินเดือนชั้นสัญญาบัตร   0-2251-6946 [1400]
  งานเลื่อนเงินเดือนชั้นประทวน   0-2251-4967 [2445]
  งานความชอบพิเศษ   0-2252-4921 [2438] 
  งานยศตำรวจ   0-2205-2465 [2471]
ฝ่ายประเมินบุคคล 
  งานประเมินผลฯ   0-2205-2487 [2487]
  งานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ   0-2205-2478 [2478]
  งานติดตามผล   0-2205-1541 [1541]

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม