คำสั่ง ตร. ที่ 551/2558 ลง 29 ก.ย.58 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ

ส่งสำเนาประกาศ ตร. เรื่อง การแก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการตำตรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม

 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. และ รอง ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
 การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 แบบประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง
 ข้าราชการตำรวจที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ใน ก.พ.7
 การนับระยะเวลาทวีคูณเมื่อขอบำเหน็จบำนาญ
ประกาศอาวุโส ผบช. และ รอง ผบช. วาระประจำปี2558 (ครั้งที่2)
 พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร (วาระ ต.ค.58)