คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รุ่น 7,500/3 ประจำปี 2556

     หนังสือ ทพ. ที่ 0009.243/ว 3982 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ คำสั่ง ตร.ที่  547 - 551/2556 ลง 12 ก.ย.2556
                 1. คำสั่ง ตร.ที่ 547/2556 หลักสูตร กอน.(อก)  จำนวน  162  ราย

                 
2. คำสั่ง ตร.ที่ 548/2556 หลักสูตร กอน.(สส)  จำนวน    84  ราย 
                 3. คำสั่ง ตร.ที่ 549/2556 หลักสูตร กอน.(ปป)  จำนวน      4  ราย
                 4. คำสั่ง ตร.ที่ 550/2556 หลักสูตร กอร.(อก)  จำนวน     31  ราย
                 5. คำสั่ง ตร.ที่ 551/2556 หลักสูตร กอร.(ปป)  จำนวน       1  ราย