ทำเนียบผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก.กพ.(พ.ศ.2519 - 2535)
         
รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก.ทพ.(พ.ศ.2535 - 2548)
   
รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก.กพ.(พ.ศ.2548 - 2552)
     
รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผบก.ทพ.(พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน)