ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มฝ่ายอำนวยการ
แบบฟอร์มฝ่ายประวัติบุคคล
แบบฟอร์มฝ่ายบรรจุ

 แบบคำขอโอนมารับราชการตำรวจตามมาตรา 94 (1)

แบบคำขอกลับเข้ารับราชการตำรวจตามมาตรา 94 (2)(ก)

แบบคำขอกลับเข้ารับราชการตำรวจตามมาตรา 94 (2)(ข)

แบบคำขอกลับเข้ารับราชการตำรวจตามมาตรา 94 (2)(ค)

แบบฟอร์มใบสมัครบรรจุทายาท

 แบบฟอร์มชะลอสิทธิ์ทายาท

 (แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ) กรณี ด.ต.อายุ 53 ปี ขึ้นไป 

  แบบฟอร์มบัญชีแนบท้ายคำสั่ง  กรณี ด.ต.อายุ 53 ปี ขึ้นไป  
 แบบฟอร์มคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ
 แบบฟอร์มคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต.

แบบฟอร์มฝ่ายแต่งตั้ง
แบบฟอร์มฝ่ายความชอบ
แบบฟอร์มฝ่ายประเมินบุคคล

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม