๐๐๐๙.๒๖๑/ว๒๘ กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
bullet orange right ตร. ที่ 0009.26/ว 66 ลง 25 ก.ย.57 แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
bullet orange right ขั้นตอนการจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ
bullet orange right แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

bullet orange right กฏ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกฌฑ์  วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ  พ.ศ.๒๕๔๗