แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพิจารณาคำร้องทุกขื ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

๐๐๐๙.๒๖๑/ว๒๘ กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ