งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

bullet orange right  หนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 36 ลง 26 มิ.ย.2557 เรื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
bullet orange right  ผนวก ก แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ 
bullet orange right  ผนวก ข แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
bullet orange right เปรียบเทียบแนวทางฯ ตามหนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 019 ลง 15 ก.พ.2555 (แนวทางเดิม) กับแนวทางฯ ตามหนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 36 ลง 26 มิ.ย.2557 (แนวทางใหม่) 
bullet orange right กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2556 
bullet orange rightเปรียบเทียบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ 2548 กับ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2556 
bullet orange right กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556  
bullet orange right พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
bullet orange right พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
bullet orange right พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2554 
bullet orange right กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2548
bullet orange right กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
bullet orange right กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
bullet orange right กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
bullet orange right ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2554
bullet orange right ระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้กันขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550
bullet orange right ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้กันขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
bullet orange right ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
bullet orange right หนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 019 ลง 15 ก.ค.2555 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
bullet orange right หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0009.251/ว 026 ลง 22 มี.ค.2554 ซักซ้อมการปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ผนวก ข) - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้ามแท่ง)
bullet orange right หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0009.251/ว 053 ลง 24 มิ.ย.2554 แนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจฯ เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนท้าย พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2554/การประเมินข้ามแท่งย้อนหลัง
bullet orange right หนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 085 ลง 27 ส.ค.2555 แนวทางในการปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. หรือเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผบก. หรือเทียบเท่า
bullet orange right ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
bullet orange right หนังสือ กพ.ที่ 0004.31/ว 21026 ลง 6 พ.ย.2551 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดี หรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551
bullet orange right  หลักเกณ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ให้แก้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคใต้การกำกับดูแลของ กอ.รมน.ภ.4
bullet orange right พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
bullet orange right กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิบารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
bullet orange right ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2558
bullet orange right หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาข้าราชการตำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
bullet orange right บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจ ท้าย พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (รวมขั้นเยียวยาตาม มติ ครม. 22 มี.ค.59)

 

งานความชอบกรณีพิเศษ

bullet orange right ระเบียบ สร ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 
bullet orange right ขั้นตอนและเอกสารประกอบ 
bullet orange right แบบ บ.1 - บ.4

 

งานยศตำรวจ

bullet orange right แนวทางปฏิบัติการดำเนินการเรื่องยศตำรวจ

bullet orange right กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554
bullet orange right กำชับการถอดยศ หนังสือ สกพ.ที่ 0009.254/10592 ลง 5 พ.ย.2555
bullet orange right แนวทางการถอดยศ หนังสือ สกพ.ที่ 0009.254/4469 ลง 17 มิ.ย.2553
bullet orange right แนวทางการเลื่อนยศ ปี 54 ฉบับรวมไฟล์ 36 หน้า
bullet orange right พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (เกี่ยวกับเรื่องยศ)
bullet orange right ระเบียบ ก.ต.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
bullet orange right ระเบียบ ก.ต.ช.
bullet orange right ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการถอดยศ พ.ศ.2547
bullet orange right ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี
bullet orange right อนุมัติหลักการวันมีผลการถอดยศ