แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ปส.59

แบบฟอร์มแจ้งชื่อ ปส.59 - พื้นที่

แบบฟอร์มแจ้งชื่อ ปส.59 - ส่วนกลาง

แบบฟอร์มแจ้งชื่อ ปส.59

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา ปส.59

การชมเชยข้าราชการตำรวจ

การเสนอขอเงิรเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด(พ.ป.ผ.)

การเสนอขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

 ซักซ้อมการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3) พ.ศ.2558 แจ้งเวียนตามหนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 51 ลง 25 มิ.ย.58 


  กำหนดเวลาดำเนินการปรับเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3)แจ้งตามหนังสือ สกพ. ที่ 0009.251/6030 ลง 26 มิ.ย.58