ฝ่ายประวัติบุคคล

      1.บัตรประจำตัว
      2.บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ

      3.การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
      4-5.เกีษยณอายุ
      6.คู่มือทะเบียนพล (งานประวัติ) มิ.ย.56

      7.งานเครื่องราช
      8.คู่มือการลา
      
9.คู่มือการออกจากราชการ

               10. การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
                      พ.ร.บ.การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2546 
                      พ.ร.บ.การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2498
                      - แนวทางการปฎิบัติการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ

                     - แนวทางปฏิบัติในการขอสงเคราะห์ให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ