ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนสิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑
 เกี่ยวกับโปรแกรม Access 
 ประกาศฯ คปค. ฉบับที่ 33 
 ประกาศฯ ก.บ.จ.ต. 
 ประกาศ สร.หลักเกณฑ์นิติบุคคลฯ ขอเครื่องราชฯ 
 ตัวอย่างบัญชี ก.และเหรียญจักร 
 เครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2549 (ล่าสุด) 
 เครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2538 

 ระเบียบสำนักนายกฯ ช้างและมงกุฎ ปี 2536 (เก่า) 
ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 13 บทที่ 1-3