ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 เครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2538
 เครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2549 (ล่าสุด)
 ประกาศ สร.หลักเกณฑ์นิติบุคคลฯ ขอเครื่องราชฯ
 ประกาศฯ ก.บ.จ.ต.
 ประกาศฯ คปค. ฉบับที่ 33
 ระเบียบสำนักนายกฯ ช้างและมงกุฎ ปี 2536 (เก่า)

วิธีปลดล็อคแมโคร
 การแก้ไขคำผิด 2010
ปลดแมโคร
 รวมข้อมูลโปรแกรม 2007 และ 2010