ยุทธศาสตร์กองทะเบียนพล

        กองทะเบียนพล ได้นำยุทธศาสตร์ของสำนักงานกำลังพล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทะเบียนพล มาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ ภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานกำลังพล ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1   :   การพัฒนาระบบการบริหาร

เป้าประสงค์        :   ข้าราชการตำรวจสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เหมาะสมคล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์                นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์ ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 2   :   การพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์        :   2.1 ความเข้มแข็งในกระบวนการบริหารจัดการหน่วย

กลยุทธ์                      2.1.1 การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

                                 2.1.2 มุ่งทำงานเพื่อภาพลักษณ์ของตำรวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน

เป้าประสงค์        :   2.2 บุคลากรในหน่วยมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์                     2.2.1 พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของบุคลากร ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

                                2.2.2 ปรับปรุงพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีความทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3   :   การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

เป้าประสงค์        :   3.1 ข้าราชการตำรวจมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารงานภายในองค์กร

กลยุทธ์                      ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อหน่วยงานและองค์กร

เป้าประสงค์        :   3.2 ระเบียบ กฎ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล

กลยุทธ์                      ปรับปรุง กฎ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม