ผู้บังคับการกองทะเบียนพลพล.ต.ต.วิวัฒน์  สีลาเขตต์
ผู้บังคับการกองทะเบียนพล

ข่าวกิจกรรม

IMAGE เคารพธงชาติ พ.ย.60
พ.ต.อ.วิวัฒน์  สีลาเขตต์ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา รรท.ผบก.ทพ. นำข้าราชตำรวจกองทะเบียนพล เคารพธงชาติ ประจำเดือน พ.ย.60... Read More...
IMAGE ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี60
พล.ต.ต.วัชรินทร์  บุญคง ผบก.ทพ. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดกองทะเบียนพลร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2560                คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม Read More...
IMAGE เคารพธงชาติ 19 เม.ย.59
พล.ต.ต.ณฐพล  แสวงกิจ ผบก.ทพ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดกองทะเบียนพลร่วมเคารพธงชาติ ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร.         Read More...

ทำเนียบข้อมูลแต่งตั้งตำรวจ

ประกาศข่าวล่าสุด

 
bullet orange rightซ้อมการปฎิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจตามกฎ ก.ตร. 

   bullet orange rightกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ๊การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2556   
    bullet orange rightเปรียบเทียบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ 2548 กับ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
bullet orange right ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการครองยศ พ.ต.อ.อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ)

bullet orange right ราชกิจจา ปี 2555 (ทช. - บช.)  
bullet orange right ราชกิจจาชั้นต่ำกว่าสายสะพาน ปี 2555 (บม. - รทช.) 
bullet orange right ราชกิจจา ปี 2555 ชั้นสายสะพาย  
bullet orange right เครื่องราชฯ ลูกจ้าง ปี 2555 
bullet orange right เหรียญจักรมาลา ปี 2555  
bullet orange right กำชับแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
bullet orange right ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลง 31 ก.ค.2556 เรื่องขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการสภาสามัญ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี นักวิเทศสัมพันธ์(ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ) 
bullet orange right ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0009.221/ว 71 ลง 9 ส.ค.2556 แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 14 (ปีงบประมาณ 2557) 

bullet orange right หนังสือ สกพ.ด่วนที่สุด ที่ 0009.243/ว 7417 ลง 9 ส.ค.2556 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2556 จำนวน 7500 ราย
bullet orange right แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bullet orange right สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.225/7169 ลง 1 ส.ค. 2556 ขอให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ 
bullet orange right ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานยศ ตุลาคม 2555 
bullet orange right การประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
bullet orange right ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบช. ถึง ผบ.ตร. ประจำปี 2556 
bullet orange rightพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 32,368 ราย ประจำวาระ ต.ค.2555bullet orange rightประกาศเกษียณ ปี พ.ศ.2556
     - สำรวจจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 14 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
bullet orange rightคำสั่ง ตร. ที่ 393/2556 ลง 16 มิ.ย.2556 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน
bullet orange rightตร. ด่วนที่สุด ที่ 0009.01/2491 ลง 13 มิ.ย.2556 การบันทึกข้อมูลบุคคลในฐานข้อมูลกำลังพล ระบบ POLIS เพื่อจัดทำบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจ
- คู่มือการบันทึกข้อมูลบุคคลเพื่อจัดทำบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจ
- การจัดพิมพ์รายงานบัญชีอาวุโส
bullet orange right ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 13 บทที่ 1-3
bullet orange right ประกาศรายชื่อทายาทผู้มีสิทธิเข้าทำการทดสอบ วันที่ 5 พ.ค.2556 อย่างเป็นทางการ
bullet orange rightหนังสือ สกพ. ที่ 0009.254/4055 ลง 29 เม.ย.2556 เรื่องการขอพระราชทานยศ ร.ต.ต.เป็นกรณีพิเศษให้แก่ จ.ส.ต. และ ด.ต. ที่จะเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557
bullet orange rightหนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 48 ลง 29 เม.ย.2556 เรื่องการตรวจสอบและการกำชับการปฏิบัติในการประเมินสถานภาพ ความประพฤติ ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจเพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ
bullet orange right รายชื่อทายาทผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วันที่ 5 พ.ค.2556 (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)
bullet orange right คำสั่ง ตร. ที่ 239/2556 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน
bullet orange right ด่วนที่สุด ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำวาระ ต.ค.55 จำนวน 32368 ราย [หน้า 1-300 , หน้า 301-600 ,หน้า 601-900 , หน้า 901-1082]


                                                                               Home2
                                                                          กลับหน้าหลัก

 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓

ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบฐาน

ประกาศราคากลาง งานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(จ้างพิมพ์ปกใสใบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณเพื่อใช้ในราชการกองทะเบียนพล)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการ กองทะเบียนพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปล่องลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารประจำอาคารหมายเลข 5 ตร.

 ประกวดราคาก่อสร้างปล่องลิฟต์ พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารประจำอาคารหมายเลข 5 ตร. 
    - เอกสารประกวดราคาจ้าง (e - bidding) 

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ลง 17 ต.ค.59

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ลง 17 ต.ค.59 

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ระกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ